Apie Mus

Privatumo ir slapukų politika

Privatumo ir slapukų politika (toliau – Politika) nustato kaip UAB „MILVITEKA“ (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) tvarko savo klientų, interneto svetainės lankytojų ir kitų asmenų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.

Visais Politikoje aptartais atvejais Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „MILVITEKA“, juridinio asmens kodas 163355720, buveinės adresas: Pylos g. 29, Maciuičiai, Vėžaičių sen., Klaipėdos raj., Lietuva.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Politiką, nes kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę ar teikdami jam savo asmens duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis ir neteikti mums savo asmens duomenų.

Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (toliau - BDAR).


I. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS PRAŠYMŲ ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Bendrovė Jūsų pateikiamus asmens duomenis tvarko, kai jai pateikiate prašymą ir (ar) skundą elektroniniu paštu, paštu ar telefonu.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis nurodytais atvejais tvarko:

 • Siekdama administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę;
 • Remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate savo aktyviais veiksmais pateikdami prašymą ir (ar) skundą.

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


II. BENDROVĖS AKCININKŲ, NAUDOS GAVĖJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų ir naudos gavėjų asmens duomenis:

 • Vidaus administravimo tikslu;
 • Siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės akcininkų duomenų registravimu ir tvarkymu, akcijų apskaita, mokestinių ir kitų taikomų prievolių jiems įvykdymu.

Bendrovė tokius asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


III. BENDROVĖS VALDYMO ORGANŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė tvarko Bendrovės valdymo organų asmens duomenis:

 • Vidaus administravimo tikslu;
 • Siekdama įvykdyti jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės valdymo organų suformavimu (vadovų paskyrimu ir pan.), jų veiklos organizavimu, Bendrovės valdymo organų duomenų pateikimu viešiesiems registrams ir registravimu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų taikymu ir pan.

Bendrovės valdymo organų asmens duomenų tvarkymas yra privalomas teisės aktuose nustatytas reikalavimas.

Bendrovė valdymo organų asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


IV. BENDROVĖS KONTRAHENTŲ, SVEČIŲ, KITŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Bendrovėje) asmens duomenis. Šie duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija, adresas, informacija, susijusi su atliekamais mokėjimais) renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Organizuojant ir registruojant asmens apsilankymą Bendrovėje, suteikiant laikiną praėjimo kortelę, pildant svečių žurnalą;
 • Plėtojant ir užtikrinant Bendrovės ir su ja susijusių grupės įmonių teisėtus interesus;
 • Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
 • Bendrovei vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Bendrovė šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.


V. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DARBUOTOJŲ ATRANKOS TIKSLU

Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome personalo atrankos tikslais, remdamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant šiuos duomenis, ir saugosime iki konkrečios atrankos pabaigos. Siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tokios informacijos iš Jūsų esamo darbdavio galime teirautis tik gavę Jūsų atskirą sutikimą. Taip pat pažymime, kad mes galime patikrinti Jūsų pačių viešai profesiniais tikslais paskelbtus duomenis (pvz., LinkedIn ar panašiuose profesiniuose portaluose).

Jeigu apsvarsčius Jūsų kandidatūrą mes pasirinksime labiau mūsų keliamus reikalavimus atitinkantį kandidatą, mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo tikslu bei dėl to su Jumis susisiektume. Jei gausime tokį Jūsų sutikimą, aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei dvejus metus nuo sutikimo gavimo dienos. Davę tokį sutikimą, turite teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudosite, mes nedelsdami imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Jei Bendrovės ar darbo paieškos tinklalapiuose pamatysite Jums aktualų darbo skelbimą, kviečiame kandidatuoti tiesiogiai skelbime nurodytu el. paštu.


VI. VAIZDO STEBĖJIMAS

Siekdami užtikrinti Bendrovės, mūsų darbuotojų, klientų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, Bendrovės patalpose ir teritorijoje vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų ir trečiųjų asmenų teisėto intereso pagrindu.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmenų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 4 dienų nuo užfiksavimo dienos, o po to ištrinami. Atsitikus įvykiui, saugojimo terminas gali būti pratęstas.


VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS INTERNETO SVETAINĖJE

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Bendrovė gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Lankytojų sutikimo pagrindu.


VIII. SLAPUKAI

Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai – nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį, pagreitinti interneto svetainėje vykdomas paieškas, sukurti patogią ir draugišką interneto svetainės aplinką, pateikti ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukų pagalba surinktą informaciją naudojame šiais tikslais:

 • kaupti informaciją apie Lankytojų veiksmus svetainėje;
 • analizuoti duomenis svetainės patogumo pagerinimo tikslais.

Slapukų rūšys

Mūsų svetainėje gali būti naudojamos tokios slapukų rūšys:


Būtinieji techniniai slapukai 

Šie slapukai svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją seanso metu, prieiti prie apsaugotų mūsų interneto svetainės vietų. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras interneto svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų.

Funkciniai slapukai 

Naudojant šiuos slapukus svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius interneto svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos). Funkciniai slapukai taip pat įsimena Jūsų padarytus pakeitimus, taip pat kitais atvejais, pvz., kai tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
ses563984647 Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įėjimo į puslapį metu Sesijos metu Unikalus identifikatorius

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai mums parodo, ar Lankytojas jau buvo lankęsis interneto svetainėje. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie interneto svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti interneto svetainėje vykstančius nesklandumus ir pan.

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 para Unikalus identifikatorius
_ga Naudojami statistinei informacijai apie tinklalapio lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gat_gtag_UA_115605425_1 Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 para Unikalus identifikatorius

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą mūsų interneto svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Tada mes naudosime šią informaciją, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte. Galime naudoti trečiosios šalies nustatytus slapukus, kad galėtume pateikti tiksliau į Jus orientuotą reklamą. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas matytumėte tik tam tikrą kartų skaičių ir kad tai padėtų matuoti reklamos efektyvumą.

Trečiųjų šalių slapukai ir įskiepiai

Kai kurie skelbimai, kuriuos matote interneto svetainėje, yra pateikti kitų asmenų – trečiųjų šalių. Šios trečiosios šalys naudoja savo pačių slapukus analizuodami, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios ir naudojančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų išsaugojimui. Kiti trečiųjų asmenų slapukai ir įskiepiai – kai kuriuose interneto svetainės puslapiuose kiti subjektai (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojai) taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar aplikacijos būtų pritaikytos prie Jūsų poreikių. Šiais slapukais surenkamą ir perduodamą informaciją jų surinkimo ir perdavimo metu valdome kartu su jų savininkais, tačiau nekontroliuojame ir nesame atsakingi už tai, kaip jie Jūsų informaciją tvarkys ir naudos toliau. Dėl slapukų veikimo specifikos mes neturime prieigos prie šių slapukų perduodamos informacijos, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomais slapukais renkamos informacijos.

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
GPS

.youtube.com slapukas. Fiksuoja unikalų telefono įrenginio IP adresą, kuris nurodo iš kokios vietovės yra naršantis interneto svetainės naudotojas.

Įėjimo į puslapį metu

Sesijos metu

Unikalus identifikatorius
IDE

.doubleclick.net (Google) slapukas.Jeigu naršantis interneto svetainėje vartotojas paspaudžia ant tam tikros reklamos , kurios nuoroda patalpinta interneto svetainėje, jo veiksmas yra įrašomas. Taip pat yra stebima ar vartotojas dar kartą pakartotinai grįš į svetainę, kurios reklaminę nuorodą paspaudė.

Įėjimo į puslapį metu

390 parų

Unikalus identifikatorius
PREF

.youtube.com slapukas. Registruoja vartotojų statistinę nuasmenintą informaciją, kaip vartotojai elgiasi su Youtube svetainės filmukais.

Įėjimo į puslapį metu

243 paros

Unikalus identifikatorius
VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com slapukas, padedantis YouTube suprasti naudotojo pageidavimus žiūrint YouTube vaizdo įrašus, patalpintus kitose svetainėse bei nustatantis, kokią YouTube vartotojo sąsaja yra naudojama.

Įėjimo į puslapį metu

180 parų

Unikalus identifikatorius
YSC

.youtube.com slapukas, skirtas skaičiuoti, kiek kartų buvo peržiūrėtas YouTube vaizdo įrašas

Įėjimo į puslapį metu

Sesijos metu

Unikalus identifikatorius

Mūsų interneto svetainėje yra naudojami šių trečiųjų šalių slapukai ir/ar įskiepiai:

 • „Google“ slapukai (Google Analytics paslauga);
 • „YouTube“ slapukai (YouTube reklamos paslauga, įterpti YouTube vaizdo įrašai).

Apie tai, kaip šios bendrovės naudoja slapukais surinktą informaciją, galite sužinoti jų privatumo politikose ar pasikreipę į jas tiesiogiai.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių.

Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Edge; Safari; Opera.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bei http://www.youronlinechoices.com/.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.


IX. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR KITI DUOMENŲ GAVĖJAI

Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų apdorojimo paslaugas teikiantys subjektai, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio, apsaugos, įdarbinimo ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams.

Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti valstybinėms priežiūros institucijoms.

Bendrovė informuoja, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pavyzdžiui, mums naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Bendrovė primena, kad ne Europos ekonominės erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos ekonominės erdvės valstybėse, tačiau Bendrovė kruopščiai vertins sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Kitiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams.


X. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Ilgesnis nei nurodyta anksčiau Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • Būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • Esant kitiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams.

  XI. JŪSŲ TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

Savo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Tais atvejais, kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau informacijos rasite adresu www.vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti jai skundą.

Bendrovė rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su Bendrove el. paštu milviteka@milviteka.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.


XII. KOKIAIS BŪDAIS IR KOKIAIS KONTAKTAIS GALITE SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jei Jums kyla su Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su mumis:

Paštu: UAB „Milviteka“ Pylos g. 29, Maciuičiai, Klaipdos raj., LT-96159

Telefonu: 8 693 63545

El. paštu: milviteka@milviteka.lt

Adresu: Pylos g. 29, Maciuičiai, Klaipdos raj., LT-96159


XIII. KITOS NUOSTATOS

Bendrovė gali bet kada atnaujinti šią Politiką. Bendrovė informuos lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data.

Jeigu bet kuri Politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos.